Sprawdziany klasy szóstej

  

Instrukcja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie 6

1. Prawa i obowiązki ucznia  przystępującego do sprawdzianu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów egzaminów i w szkołach publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 199, poz. 2046).

2. Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do przystąpienia do sprawdzianu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości       (n p. do wydłużonego czasu pisania lub dodatkowych urządzeń).

3. Uczeń  zgłasza się na sprawdzian w wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego miejscu           i czasie.

4. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.

5. Na sprawdzian uczeń  przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

6. Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie  spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.

7. Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego sprawdzian, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu zbiorczego protokołu przebiegu sprawdzianu.

8. Zdający zapisuje swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. Uczniowie, dla których przeznaczone są dostosowane zestawy egzaminacyjne oraz piszący w wydzielonej sali lub w domu uczniowie                    z dostosowanymi warunkami egzaminacyjnymi nie kodują zestawu samodzielnie – zakodowania zestawu dokona nauczyciel         z zespołu nadzorującego.

9. Zdający ma obowiązek dokładnie zapoznać się z instrukcją/informacją umieszczoną na pierwszej stronie odpowiedniego zestawu egzaminacyjnego (załącznik nr1). W razie wątpliwości związanych z zapisami zawartymi w instrukcji/informacji może poprosić o ich wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego.

10. Czas trwania sprawdzianu liczony jest od momentu zapisania przez przewodniczącego zespołu nadzorującego na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

11. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem     z czarnym tuszem/atramentem (tylko potrzebne do rozwiązania zadania rysunki może wykonać ołówkiem).  

12. W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu,                                        a w szczególności:  
a. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się z innymi osobami,    z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej)  
b. nie opuszcza wyznaczonego w sali egzaminacyjnej miejsca  
c. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi  
d. nie wypowiada uwag i komentarzy  
e. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych  
f. nie korzysta z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

13. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian danego ucznia , unieważnia jego pracę i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjne

14. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń  wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

15. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań uczniowie  kończą pracę  z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.  

16. Jeżeli zdający uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Zastrzeżenie musi zawierać dokładny opis zaistniałej sytuacji.

17. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie rozpatruje zastrzeżenia w terminie siedmiu dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu może unieważnić sprawdzian   w stosunku do wszystkich zdających albo zdających w jednej szkole (sali) lub w stosunku do poszczególnych zdających. Rozstrzygnięcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jest ostateczne.  

18. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie może podjąć decyzję o unieważnieniu sprawdzianu i jego ponownym przeprowadzeniu na podstawie spostrzeżeń upoważnionych obserwatorów, powołanych ekspertów lub delegowanych przedstawicieli Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

19. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania zestawów niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

20. W każdym z przypadków opisanych w punktach 17 – 19 termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

                                            

ZADANIA MIESIĄCA WRZEŚNIA 2014

ZADANIE 1
Wojtek kupił ołówek za 87 gr, zeszyt za 1,24 zł oraz okładkę na zeszyt za 0,27 zł. Ile zapłacił za wszystkie te przybory szkolne?

ZADANIE 2
Maciek kupił książkę za 8,23 zł, a Tereska kupiła książkę o 20 gr droższą. Ile złotych kosztowały książki Maćka i Tereski?

ZADANIE 3
1 kg wiśni kosztuje 1,2 zł. Ile trzeba zapłacić za 0,75 kg tych owoców?

ZADANIE 4
Cena 1 kg cukierków wynosi 7,8 zł. Ile zapłacimy za 2,3 kg tych cukierków?

ZADANIE 5
Ile butelek o pojemności 0,33 litra należy przygotować aby rozlać 8,25 l soku owocowego?

ZADANIE 6
Jeden baton „Jasiek” kosztuje 0,80 zł. Ile takich batonów można kupić za 15 zł?

ZADANIE 7
Kilogram bananów kosztuje 4,20 zł. Ile kosztuje 0,75 kg bananów?
Pani Wiesia za 0,35 kg szynki zapłaciła 9,94 zł. Ile złotych kosztuje 1 kg szynki?

ZADANIE 8
Pan Rafał dojeżdża do pracy samochodem. Jego miejsce pracy jest oddalone od domu o 15 km, a samochód spala 6,5 litra paliwa na 100 km. Litr benzyny kosztuje 3,20 zł.  W lutym było 20 dni roboczych. Ile w lutym kosztowały pana Rafała dojazdy do pracy?

ZADANIE 9
Liczbę 12,345 pomnóż przez 10000, następnie podziel przez 0,1, podziel przez 1000000  i pomnóż przez 0,001. Jaką liczbę otrzymałeś?

ZADANIE 10
Andrzej zebrał 2,5l jagód. Wracając z lasu zjadł 1/4 zebranych jagód. Tuż przed progiem domu potknął się i z koszyka wysypała się 1/3 jagód, które niósł. Ile jagód zostało  w koszyku?

Do wszystkich zadań wymagane jest pisemne obliczenie i pisemna odpowiedź.

 

ZADANIA MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA 2014
 

ZADANIE 1 Wykonaj obliczenia pisemnie:

a)      3,6*60-1,3*20 =

b)      4,5* 50 + 4* 20 =

c)       2  1/2 * 5 =

d)      3,7 + 4* 18,2 =

 

ZADANIE 2
Harcerze ugotowali 10 litrów grochówki. Zupa była bardzo gęsta, wiec dodali jeszcze 3,4 litra wody. Każdy z harcerzy zjadł po litra zupy. W garnku zostało jeszcze 3,8 litra grochówki. Ile było harcerzy?

 

ZADANIE 3
Ile sekund trwa godzina lekcyjna?

 

ZADANIE 4.                                                                                                                                                                    Zapis rozwinięcie dziesiętne liczby


ZADANIE 5
Oblicz pamiętając o kolejności działań:

a)      (4,56-1,16)*(14*-9,99)

b)      0,2*(5-3,7)-0,06

 

ZADANIE 6.                                                                                                                                                                Zapytano rybaka, ile ważyła złowiona przez niego ryba. Odpowiedział, że 2 kg i jeszcze trzy i pół razy tyle. Ile ważyła ryba?


ZADANIE 7
W butli było 3litra soku. Ile soku dolano, jeśli obecnie jest w niej 7litra?

 

ZADANIE 8

Ilu ludzi musiałoby stanąć obok siebie, aby utworzyć łańcuch dookoła Polski? Łączna długość naszych granic wraz z granicą morską wynosi 3538 km. Jedna osoba zajmuje  2,5 metra.

 
ZADANIE 9
Ile kosztuje ½  kilograma sera GOUDA, jeśli 0,2 kg kosztuje 3,80 zł?

 

ZADANIE 10
 32 godziny lekcyjne, ile to godzin zegarowych?

 

ZADANIE 11
Jest godzina 1832. Ile jeszcze minut do północy?

 

ZADANIE 12
a) 3600 sekund – ile to minut?

b) 4,65 minuty – ile to sekund?
c) 4 doby – ile to godzin?

d) 8760 minut – ile to godzin?
e)* 3 kwadranse – jaka to cześć doby?

 

ZADANIE 13
Wyraź w centymetrach:
0,8 m, 500 mm, 3,5 dm, 0,07 km, 70m

ZADANIE 14
Jaką odległość pokonuje każde z tych zwierząt w ciągu 1 minuty? Ile czasu potrzebują te zwierzęta, aby pokonać odległość 1 km?
a) zebra przebiega 3 km w 4 minuty,
b) ślimak 0,5 m w 8 minut,
c) kangur 10 km w 10 minut,
d) koń 250 m w 15 sekund,

 ZADANIE 15
Oblicz i sprawdź:
20,84 : 0,4       0,86 : 0,05       15,73 : 0,13
 

ZADANIE 16
Mama wydała w sklepie 43,55 zł. Po powrocie do domu sprawdziła, że w portmonetce pozostało 37 zł i 15 gr. Ile pieniędzy miała mama przed wyjściem do sklepu? (ułóż równanie, oznacz przez x ilość pieniędzy przed wyjściem mamy do sklepu)

 ZADANIE 17
1 litr etyliny kosztuje 4,12 zł. Ile zapłaci kierowca, który zatankował 36,4 litra etyliny?

ZADANIE 18
Za 1,2 kg cukierków zapłacono 11,4 zł. Ile zapłacilibyśmy za 2 kg tych cukierków?

 ZADANIE 19
Pewną liczbę podzielono przez 0,2 i otrzymano 16. Jaka to liczba? (ułóż równanie, oznacz przez x szukaną liczbę)

ZADANIE 20
Pani przygotowała paczki dla dzieci. Miała 6,4 kg cukierków i 64 gumy do żucia. W każdej paczce znalazło się 0,2 kg cukierków. Ile dzieci było w klasie? Ile gum do żucia znajduje się w każdej paczce?

Do wszystkich zadań wymagane jest pisemne obliczenie i pisemna odpowiedz.

  ZADANIA MIESIĄCA LISTOPADA 2014

ZADANIE 1
Podaj, ilu metrom i kilometrom w terenie odpowiada 1 cm na mapie o skali:
a) 1:5000      b) 1:20000    c) 1:300000   d) 1:27000    e) 1:12000000

Wskazówka:
skala 1:30000

 

1 cm
na mapie

to
w terenie

30000 cm
300 m
0,3 km


ZADANIE 2
Jaka jest rzeczywista odległość miedzy punktami, które na mapie o skali 1:200000 są odległe o:
a) 2 cm         b) 6,5 cm      c) 4 mm        d) 12,3 cm    e) 8 cm        

 

ZADANIE 3
Na mapie o skali 1:750000 długość drogi od Cieszyna do czeskiego miasta Novy wynosi 6,8 cm. Ile to kilometrów w rzeczywistości?


ZADANIE 4
Ile godzin i ile minut mija od godziny 645 do 1618 następnego dnia?


ZADANIE 5
Uzupełnij tabelkę:

Skala 1:200

Skala 1:500000

Skala 1: 1000000

Odległość
na mapie

Odległość
w terenie

Odległość
na mapie

Odległość
w terenie

Odległość
na mapie

Odległość
w terenie

1 cm

………............m

1 cm

……….........km

1 cm

………........km

7 cm

 

5 cm

 

6,2 cm

 

1 mm

 

1 mm

 

16 cm

 

9 mm

 

2,7 cm

 

1 mm

 

4,3 cm

 

0,6 m

 

17 mm

 

        

ZADANIE 6
Uzupełnij:
a) 5kg = ……dag                b) kg =……..g               c) 75kg =………t

d) 2,5t =……kg                  e) t =……….kg              f) 27g =………...g

g) 47,2 dag = ……g            h) dag = …..g             i) 8,2dag =……...kg


ZADANIE 7


Oblicz:
a) 21/3 + 5/6 * 3/5

b) 7 - 4/5 : 21/2

c)  11/4 * 13/4 - (0,6 - 0,55)

d) [41/2 * 2/3 - 1/4] : [4,5 * 2 + 0,4 * 5 ]

                                                                                                                                              

ZADANIE 8
Poniżej narysowane są podziałki liniowe. Jakim skalom odpowiadają te podziałki?

                          5 m                                                              6 km

a)      0I-----I-----I------I-----I-----I                 b)     0I-----I-----I-----I-----I-----I------IZADANIE 9
W Polsce jest około 12000 szkół podstawowych, w których uczy się około 2450000 uczniów. Ilu uczniów jest przeciętnie w jednej szkole podstawowej? Czy twoja szkoła ma więcej, czy mniej uczniów niż przeciętna szkoła podstawowa? (SPTuchow ma             280 uczniów)


ZADANIE 10

Kawa sprzedawana jest w różnych opakowaniach. Które opakowanie bardziej opłaca się kupić?

   

  

  250 g kawy w słoiku kosztuje 22zł            0,3kg kawy w pudełku kosztuje 24,5zł


ZADANIE 11
a) Jaką odległość w ciągu 1,5 godziny pokonuje samochód jadący ze średnią prędkością 65 km/h?
b) Rowerzysta w ciągu 3 godzin przejechał odległość 54,6 km. Jaką odległość

pokonywał przeciętnie w ciągu jednej godziny?

c) Z jaką przeciętną prędkością musi jechać samochód, aby trasę o długości 219 km pokonać w ciągu 3 godzin?


ZADANIE 12 Oblicz:


a) 3,6 : 3/5 - (11/5)2

b) 13/7 * 0,056

c) 2,4 * 11/4

d) 83/4 + 1,125

e) 2/5 + 0,77


Do wszystkich zadań wymagane jest pisemne obliczenie i pisemna odpowiedz. Termin oddania pracy do 30 listopada 2010 r (uczeń może być spytany jak obliczył zadanie)

                                                                                                         

ZADANIA MIESIĄCA GRUDNIA 2014

ZADANIE 1 Prostokątny obrazek o wymiarach 20 cm na 350 mm naklejono na płytę pilśniową w kształcie prostokąta o wymiarach 500 mm na 40 cm. Jakie pole ma powierzchnia wokół obrazka? (wykonaj pomocniczy rysunek w skali)

ZADANIE 2 Zamień na cm2:
7 dm2           0,6 dm2         2 m2             0,05 m2

ZADANIE 3 Wpisz odpowiednie liczby:
a) 3,2 ha = ……….m2     b) 300 a = ……….ha            c) 20000 m2 = ………..ha
d) 600 m2 = ………a       e) 20 ha = ………..a             f) 500 a = …………..m2

ZADANIE 4 Balkon ma kształt prostokąta o wymiarach 4 m na 150 cm. Ile płytek terakoty w kształcie kwadratu o boku 10 cm potrzeba do wyłożenia podłogi tego balkonu? (wykonaj pomocniczy rysunek w skali)

 ZADANIE 5
a) Romb o polu 24 cm2 ma bok długości 6 cm. Jaką wysokość ma ten romb?
b) Boki równoległoboku o polu 60 cm2 mają długości 15 cm i 5 cm. Podaj długości obu wysokości tego równoległoboku (wykonaj pomocniczy rysunek w skali).
ZADANIE 6 Jeden z boków prostokąta jest dwa razy dłuższy niż drugi bok. Obwód tego prostokąta jest równy 42 cm. Oblicz jego pole? (wykonaj pomocniczy rysunek w skali)

ZADANIE 7
a) pole prostokąta wynosi 48 cm2, a bok 8 cm. Oblicz długość drugiego boku prostokąta?

b) pole prostokąta wynosi 3300 cm2, a bok 11 dm. Oblicz długość drugiego boku prostokąta?

(wykonaj pomocnicze rysunki w skali)

 ZADANIE 8
a) W równoległoboku o polu 91 cm2 jeden z boków ma długość 7 cm. Jaką długość ma wysokość opuszczona na ten bok?

b) Długości boków równoległoboku są równe 16 cm i 20 cm. Wysokość opuszczona na krótszy bok ma długość 5 cm. Jaką długość ma wysokość opuszczona na dłuższy bok?
(wykonaj pomocnicze rysunki w skali)

ZADANIE 9 Wysokość trójkąta jest 2,5 razy dłuższa od podstawy i wynosi 10,5 cm. Jakie pole ma ten trójkąt?

ZADANIE 10 W trapezie o wysokości 2 dm jedna z podstaw ma długość 12 cm, a druga podstawa jest od niej trzy razy dłuższa. Jakie pole ma ten trapez?

(wykonaj pomocniczy rysunek w skali)

ZADANIE 11 Pan Gżegżółka odkupił od pani Kociubińskiej działkę o powierzchni 6 a. zapłacił za nią 14400 zł. Ile kosztował 1 m2 tej działki?
(wykonaj pomocniczy rysunek w skali)
ZADANIE 12 Jakie pole ma prostokąt o wymiarach (wykonaj pomocniczy rysunek w skali):
a) 50 cm x 16 dm
b) 30 mm x 4,8 cm
c ) 2,5 m x 125 cm
d) 33/5 m x 453/8 cm

Do wszystkich zadań wymagane jest pisemne obliczenie i pisemna odpowiedz. Termin oddania pracy do 20 grudnia 2010r (uczeń może być spytany jak obliczył zadanie)

 

 

ZADANIA MIESIĄCA STYCZNIA 2015


ZADANIE 1 Działka ma kształt o wymiarach 150 m i 20 m. Rolnik posiał na tej działce pszenicę. Z każdego hektara zebrał 4,5 tony pszenicy. Ile ton pszenicy zebrał z całej działki?

 Rozwiązanie:

   

 

 

 

Zapisz wszystkie obliczenia.

Odpowiedź: Rolnik zebrał z całej działki .............. tony pszenicy.

ZADANIE 2  W piekarni były sprzedawane tylko całe bochenki chleba. Bochenek waży 0,8 kg. Piekarz powiedział, że sprzedano 250 kg chleba. Zapisz obliczenia świadczące                 o tym, że piekarz nie podał dokładnej wagi sprzedanego chleba.
Zapisanie obliczeń mających na celu ustalenie liczby sprzedanych bochenków chleba. Wynik obliczenia 250 :0,8 nie jest liczbą całkowitą i część całkowita tego ilorazu jest obliczona poprawnie (dopuszczamy pomyłki w części ułamkowej). Punkt przyznajemy również wtedy, gdy iloraz 250 : 0,8 nie jest wyznaczony, ale z przedstawionych obliczeń wynika, że nie może być liczbą całkowitą. Jeżeli oprócz obliczeń oczekiwanych występują zapisy świadczące o błędnym rozumowaniu ucznia, nie przyznajemy punktu (np. 312,5 kg).

ZADANIE 3 Jedna bułka z makiem kosztuje 35 groszy. Oblicz, ile najwięcej bułek  z makiem można kupić za 10 złotych.

Zapisz obliczenia i odpowiedź.

 

ZADANIE 4 . Rodzina państwa Żaków kupuje codziennie 1,5 bochenka chleba

wiejskiego oraz 10 bułek z ziarnami. Ile złotych tygodniowo państwo Żakowie

przeznaczają na zakup pieczywa?
(chleb wiejski 1,20 zł, bułka z ziarnami 0,50 zł)

 

ZADANIE 5 Klasa 6 miała 5 lekcji, po 45 minut każda. Ile czasu upłynęło od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej lekcji, jeśli jedna przerwa była 15 minutowa, a pozostałe po 10 minut? Obliczony czas wyraź w godzinach.

 
ZADANIE 6 Podczas zimy uczniowie postanowili urządzić lodowisko na boisku szkolnym. Boisko ma kształt prostokąta o wymiarach 24 m i 35 m. Na każdy metr kwadratowy boiska planowali wylać 40 litrów wody. Woda miała być dowieziona cysterną o pojemności 5000 litrów. Ile litrów wody uczniowie planowali wylać na całe boisko?  Ile najmniej razy musiałaby przyjechać cysterna, aby przewieźć całą potrzebną wodę? (zapisz wszystkie obliczenia)

 

ZADANIE 7 Oblicz:

a) 17/10 *45 - 3/5 * 26 ;                    b) (5/12 + 24/15) * 42 ;                   c) (15/6 - 2/5) * 18 ;

 

Odp.: a) 57 b) 1127/10  c) 254/5  


ZADANIE 8

Oblicz iloczyn sumy liczb 34/15  i 46/6 przez różnicę liczb 817/18 i 75/9 . Napisz wzór.

 

 Powodzenia !

Do wszystkich zadań wymagane jest pisemne obliczenie i pisemna odpowiedz. Termin oddania pracy do 30 stycznia 2011 r (uczeń może być spytany jak obliczył zadanie)

 

 

 

Wyszukiwarka

Realizacja: Superszkolna.pl